Ostrica biedt beleggers een ‘all weather’ strategie. Deze strategie is gericht is op het beperken van grote koersdalingen. Dit heeft twee voordelen ten opzichte van andere vermogensbeheerders.  Het leidt niet alleen tot bovengemiddelde resultaten maar het geeft ook rust bij beleggers.

Dat is onder de huidige marktomstandigheden meer dan ooit gewenst. De financiële markten laten namelijk recordstanden zien, waarbij een groeiend aantal kenners grote vraagtekens plaatst. In deze blog gaan wij dan ook in op de vraag of aandelen momenteel ‘duur’ zijn.  Ook stellen wij de vraag of beleggen in obligaties nog zinvol is nu de rente zo laag is en de risico’s toenemen. Daarvoor bieden wij een inkijkje in ons beleggingsbeleid. Aan de hand van enkele grafieken, ziet u in één oogopslag waarom een wereldwijd gespreide portefeuille niet te vergelijken is met de rendementen van de AEX. Dit naar aanleiding van een veelgehoorde stelling: waarom stijgt mijn portefeuille niet mee met de AEX?

Zijn aandelen duur?

Deze vraag houdt momenteel veel beleggers bezig. Sinds de financiële crisis in 2008 uitbrak zijn aandelen over de hele wereld flink in waarde gestegen. Zo is bijvoorbeeld de Amerikaanse Standard & Poor’s 500 Index (S&P500-Index) in die periode bijna verviervoudigd. Maar ook veel Europese aandelenbeurzen zijn, ondanks de Eurocrisis, flink gestegen. Bedrijfsleningen en (met name) staatsobligaties hebben het in deze periode een stuk slechter gedaan. Terwijl de koersen van veel aandelen sinds 2008 stegen, daalde de rente van circa 5% naar praktisch 0% in Europa en naar 2% in de Verenigde Staten. Veel beleggers stapten daarom over van obligaties naar aandelen, wat de vraag (en dus de prijs) van aandelen aanjaagt.

Experts wijzen er dan ook op dat aandelen ‘aan de dure kant’ zijn. Dat was ál de algemene opinie vóórdat Donald  Trump tot president werd verkozen.  Maar zijn komst heeft er voor gezorgd dat veel beleggingen nog vérder zijn gestegen. Omdat de Amerikaanse economie veruit de belangrijkste economie ter wereld is, moeten beleggers ten alle tijden rekening houden met de invloed van de Verenigde Staten (en het beleid van de zittende president) op hun vermogen. Ostrica belegt wereldwijd en in alle vermogenscategorieën, waardoor onze beleggingsteams rekening houden met de grote invloed van de V.S. en Trump. Dit geldt uiteraard voor zowel de opwaartse kansen als voor de risico’s. Het antwoord op de vraag, of aandelen duur zijn, is dan ook moeilijk te beantwoorden.

Waar staan we nu?

Om die vraag te beantwoorden dient er een ‘reality check’ van de aandelenkoersen gemaakt te worden. Zo kan men de huidige koers vergelijken met de verwachtingen in de markt, als het gaat om de winst van bedrijven. Als we de S&P 500-Index als leidende wereldindex hanteren, dan ziet de koers/winst verhouding op basis van de verwachte winsten er als volgt uit:

s&P

Bron: Bloomberg, Ostrica

Slaan we de historie erop na, dan zie je dat het doorbreken van 20 keer de koers-winstverhouding in het verleden vrijwel altijd tot een omslagpunt en marktcorrecties heeft geleid. Kortom; op basis van het verleden mogen we stellen dat er na het bereiken van dit punt, altijd een marktcorrectie komt.

Het hoeft geen betoog dat dit een risico voor onze klanten is, waartegen wij bescherming bieden. Voor alle duidelijkheid; dit is geen wetmatigheid. De periode 1992-2000 was hierop een uitzondering. Toen liet de marktcorrectie een paar jaar op zich wachten. De aandelenbeurzen stegen in die periode met 335%, gevolgd door een daling van 43%. Terug naar de huidige situatie. In de Amerikaanse markt zien wij dat uitschieters (zowel naar boven als naar beneden) toenemen ten opzichte van de uitschieters in de afgelopen 8 jaar (2009-2017).

Belangrijk daarbij, is goed in te schatten, wat de gevolgen van het beleid van president Trump zijn. Als het hem lukt om zijn economische en financiële plannen te realiseren, dan kunnen de bedrijfswinsten flink gaan stijgen. Berekeningen laten zien dat koers/winstverhoudingen van 150 keer de winst per aandeel mogelijk zijn. Dit betekent voor de S&P 500 een stand van 3.000 punten. Vanaf de huidige niveau’s betekent dat een plus van 23%. Daar staat tegenover dat een recessie de verwachte winst per aandeel juist zal drukken, richting een koers/winstverhouding van 90. In dat geval past een stand van 1.350 punten voor S&P-index. Vergeleken bij de huidige stand is dat een negatief rendement van -45%.

Voor beleggers is een bandbreedte van +23% tot -45% niet erg aantrekkelijk. Enige vorm van bescherming tegen een sterke daling is daarom gewenst. Onze unieke beschermingsstrategie richt zich dan ook op het beperken van het neerwaartse risico, tot slechts een derde van de risico’s in de markt. In een extreem scenario van -45% wordt het verlies door de bescherming van Ostrica naar verwachting teruggebracht tot slechts -15 % ! De bandbreedte van Ostrica ziet er dan heel anders uit dan de bandbreedte van de markt, namelijk +23% tot -15%. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste verliest u beduidend minder dan beleggers bij andere vermogensbeheerders. Daarnaast staan uw beleggingen met deze strategie veel sneller in de plus (het is tenslotte makkelijker om een daling van 15 % goed te maken dan een verlies van – 45 %).

Belangrijk daarbij is op te merken dat onze beschermingsstrategie alleen actief is, als de markten daar om vragen. In de praktijk betekent dit, dat de beschermingsstrategie wél actief is als de markten dalen, maar de stijgingen in de markt niet worden ‘afgetopt’ (waardoor uw vermogen ten volle van hogere koersen profiteert). Of concreter verwoord; circa 90%-100% van de stijging en slechts 30%-40% van de daling. Een trend zoals beleggers dat graag zien; wel de stijging, niet de daling.

 En hoe zit het met obligaties?

Sinds de kredietcrisis is de rente in Nederland alleen maar gedaald. Op spaarrekeningen is de vergoeding praktisch 0% en veel obligaties hebben een negatief rendement. Dit is een trend die men lange tijd niet voor mogelijk hield. Veel beleggers vragen zich dan ook af of beleggen in obligaties nog wel interessant is.

Het antwoord is iets genuanceerder. Obligaties (of vastrentende strategieën) zijn er namelijk in vele soorten en maten. Hoe meer risico een obligatiesoort kent, hoe hoger het rendement. Een financieel kerngezond bedrijf zal in de regel een lagere rente aanbieden, dan een bedrijf waar het wat minder mee gaat.

Ostrica belegt in zeven verschillende vastrentende strategieën. Deze strategieën reageren allemaal verschillend op onverwachte veranderingen in de economie. Daarmee worden de risico’s geneutraliseerd.

De obligatiecategorieën waar Ostrica in belegt zijn:

vastrentende strategieen
Bron: Ostrica

Door het samenstellen van een gebalanceerde obligatieportefeuille, op basis van deze zeven vastrentende strategieën, bent u als belegger beschermd tegen onverwachte economische ontwikkelingen. En kan Ostrica het neerwaartse risico in deze vermogenscategorie beperken tot slechts enkele procenten.

Maar wat nu als de rente negatief is. Dan is het uitgangsrendement voor obligaties toch niet interessant?

Het antwoord is ook hier genuanceerder. Ten eerste is de rente niet overal even laag. Zo is de rente op de Amerikaanse dollar circa 2% hoger dan de rente op de Euro bijvoorbeeld. Ostrica belegt op dit moment voor tweederde in Amerikaanse dollar obligaties. Als het nodig is dekken wij daarbij de valutarisico’s actief af. Ten tweede kunnen rentes dagelijks  veranderen. De huidige situatie op de obligatiemarkt is vergelijkbaar met de periode 2002-2005. De Amerikaanse centrale bank verhoogde toen stapsgewijs de korte rente van 1,25% naar 4,25%. Het gevolg van deze stijgende rente was dat de koersen van Amerikaanse obligaties in het begin daalden. Maar door de gestegen rentes werden er tevens hogere coupons verkregen. Dit zorgde ervoor dat het rendement op de obligatieportefeuille uiteindelijk 3,4% hoger was dan de spaarrente. 

yield portfolio

Bron: Bloomberg, Ostrica

Zijn obligaties interessant in een klimaat van lage en zelfs negatieve rentes, die alleen maar kunnen stijgen en leiden tot koersverliezen op de korte termijn?

Het antwoord is ja, mits:

  1. de obligatieportefeuille wereldwijd gespreid is en daarmee kan profiteren van de hogere renteopbrengsten buiten het Eurogebied;
  2. valutarisico’s actief worden afgedekt;
  3. de obligatieportefeuille verdeeld is over verschillende soorten strategieën. Dit zorgt ervoor dat onverwachte negatieve resultaten in de ene strategie worden opgevangen door positieve resultaten in de andere strategie;
  4. de obligatieportefeuille een goed selectiebeleid kent, waardoor het opkopen van obligaties van bedrijven of overheden die er slecht voorstaan wordt voorkomen.

Samengevat kunnen obligaties ook in deze omstandigheden interessant zijn, maar is goed risicobeheer essentieel om het rendement en tegelijk de risico’s onder controle te houden.

Wat is het beleid van Ostrica?

Ostrica verdeelt uw vermogen, afhankelijk van uw risicoprofiel, over risicomijdende- en risicodragende beleggingen.

Als we de economische blokken karakteriseren op groei en inflatie dan zien de verwachtingen er als volgt uit:

groei vs inflatie

Bron: Ostrica

Hoe beoordelen wij de verschillende vermogensklassen:

vermcategorieen

Bron: Ostrica

Bovenstaande beoordeling biedt een raamwerk voor de tactische verdeling van uw vermogen. De feitelijke (operationele) invulling van de portefeuille hangt af van de korte termijn koersontwikkelingen op de financiële markten. Voor de komende periode zijn wij positief over Amerikaanse staatsleningen, omdat de inflatie afneemt. Door de dalende inflatie wensen wij de looptijden in obligaties te verlengen. Dit voeren wij door als de 10 jaarrente zich tussen de 2,30% en 2,60% beweegt. Op die manier kunnen wij een extra rendement realiseren van circa 1% binnen de strategie, wat op portefeuilleniveau neerkomt op circa 0,20% extra rendement.

Voor aandelen hanteren wij een neutrale weging binnen de beleggingsprofielen. De neerwaartse risico’s zijn gelijk aan de periode 2015-2016. Als de aandelenmarkt sterk daalt zal de bescherming in de strategie wordt doorgevoerd. Bij een herstel zullen we op dat moment het tactische gewicht in de portefeuilles extra verhogen. Hiermee kan op strategisch niveau een additioneel rendement van circa 10% worden behaald. Op portefeuille niveau betekent dit circa 1% extra rendement.

Tot slot nog het volgende……Hoe zit het met de ontwikkeling van uw  portefeuille ten opzichte van de AEX?

Veel beleggers vergelijken de ontwikkeling van hun beleggingsportefeuille met de AEX. Is dat terecht? Wij vinden van niet. De AEX is een Nederlandse index van de 25 meest verhandelde Nederlandse bedrijven, terwijl Ostrica een selectie maakt uit 15.0000 bedrijven wereldwijd. Ook vanuit risicoperspectief is er nogal wat aan te merken op de AEX als maatstaf voor een lange termijn belegger.

  • Zo bestaat de AEX uit slechts 25 Nederlandse bedrijven, terwijl de MSCI-wereldindex uit 1.600 wereldwijd gevestigde bedrijven bestaat. Koninklijke Olie en Unilever zitten samen voor 30% in de AEX, terwijl Apple, het grootste bedrijf in de MSCI-index slechts voor 2,22% meetelt in deze index. De samenstelling van de AEX wijzigt met de beursomzet. Dit houdt geen verband met de lange termijn ontwikkeling van het rendement van de onderliggende bedrijven.
  • De AEX heeft een beperkte spreiding over belangrijke sectoren in de wereld, omdat deze sectoren in de Nederlandse economie niet voorkomen. Voorbeelden zijn de IT-sector en industriële sectoren.
  • De AEX bestaat alleen uit aandelen, terwijl meer dan de helft van het wereldwijde vermogen in obligaties is belegd.

De risicokarakteristieken van de AEX ten opzichte van de Ostrica profielen zijn dramatisch slecht. Als belegger kunt u dan ook beter niet uitsluitend in de AEX beleggen, maar in een strategische samengestelde portefeuille met een betere combinatie van rendement en risico.

AEX rendement

Bron: Bloomberg, Ostrica

aex drawdown

Bron: Bloomberg, Ostrica

Wij streven ernaar om u absolute rendementen te bieden, die passen bij uw beleggingsprofiel, echter zonder extreme pieken en dalingen. Dit geeft niet alleen rust, maar zorgt per saldo ook voor een hoger rendement op einddatum. Hiervoor hebben wij diverse researchprojecten op de rol staan. Neerwaartse uitslagen zullen verder worden beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Integendeel zelfs.


Vermogensbeheerder Ostrica is ruim twintig jaar actief op de Nederlandse markt en is gespecialiseerd in de combinatie van veilig beleggen met een bovengemiddeld rendement. Ons team zit  klaar om vrijblijvend uw vragen te beantwoorden of een afspraak te maken. Bel op 020-5408300 of klik op contact voor het sturen van een e-mail met uw vragen en opmerkingen. Ook kunt u een second opinion vragen voor een risico-analyse van uw huidige beleggingen, de beleggingsstrategie van uw vermogensbeheerder of de beleggingsfondsen waarin u uw geld heeft belegd.

Geplaatst door Ostrica

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s